Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Ditans coaching en communicatie, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching en andere vormen van opleidingen, hierna te noemen ‘coaching’ of ‘cursus’.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Ditans coaching en communicatie.

Inzet en motivatie
Ditans coaching en communicatie gebruikt alle kennis, kunde en inzet om de coaching tot een succes te maken. Zij verwacht dit ook van de coachee. Commitment en inzet vanuit de coachee is belangrijk om een maximaal resultaat te kunnen boeken.

Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingplichten in stand.

Ditans coaching en communicatie heeft haar privacy beleid vastgelegd in een privacyverklaring. Deze krijg je van mij zodra je een afspraak hebt gepland. Je kan deze ook nalezen op www.ditans.nl.

Aansprakelijkheid
Sessies van Ditans coaching en communicatie kunnen zowel binnen áls buiten plaatsvinden. Dat brengt risico’s met zich mee. Risico’s waar wij niet aansprakelijk voor gesteld willen worden. Door middel van akkoord te gaan met de AVW geef je aan Ditans coaching en communicatie niet aansprakelijk te stellen voor de risico’s die het werken met zich mee brengt.

Annulering
Indien je een afspraak af wenst te melden verzoek ik jou dat telefonisch en/of schriftelijk minimaal 24 uur van tevoren te doen. Zeg je korter dan 24 uur tevoren af dan ben ik genoodzaakt jou de kosten van de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Indien de afspraak vanuit Ditans coaching en communicatie niet kan plaatsvinden, dan zal er zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Facturering en betaling

Ditans coaching en communicatie wordt niet vergoed door externe instantiesNadat je van Ditans coaching en communicatie de factuur heb ontvangen wordt je verzocht het verschuldigde bedrag binnen twee weken aan Ditans coaching en communicatie over te maken, mits daar andere afspraken over zijn gemaakt.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.

Ditans coaching en communicatie – Pasja Foorthuis – Van Kleefplein 9 6851 LM Huissen –
Tel. 0630636608 – Email:
info@ditans.nl – KvK NR: 86452924 – BTW NR: NL004251316B73